Úvod

V době stále rostoucích kybernetických hrozeb je přehled o zranitelnostech v podnikové infrastruktuře klíčovým faktorem ochrany citlivých dat a zajištění bezpečnosti podnikových aktiv.

Vzhledem k tomu, že hrozby jsou stále sofistikovanější a mají potenciál způsobit v podnikovém prostředí značné škody, jsou pravidelné skeny zranitelností klíčovým preventivním opatřením pro identifikaci slabých míst v kybernetické infrastruktuře a minimalizaci rizika úspěšného kybernetického útoku.

Proces skenování zranitelnosti

Aby bylo skenování zranitelností účinné, je třeba zavést systematický proces:

 • Plánování a identifikace cílů
  • Definujte cíle a rozsah skenování, včetně identifikace klíčových systémů a sítí.
 • Konfigurace nástrojů
  • Vyberte nástroje podle potřeb a specifik podnikové infrastruktury. Nakonfigurujte je tak, aby odpovídaly bezpečnostním požadavkům.
 • Prověřování zranitelností
  • Proveďte skenování zranitelností, abyste identifikovali potenciální rizika. Analyzujte výsledky a stanovte priority opatření na základě závažnosti zranitelností.
 • Reporty a analýzy výsledků
  • Generujte podrobné zprávy o zjištěných zranitelnostech. Tyto zprávy analyzujte a definujte opatření k odstranění nebo minimalizaci rizik.
 • Opatření a náprava
  • Implementujte potřebná bezpečnostní opatření a opravy na základě zjištěných zranitelností.

Parametry a hodnoty týkající se zranitelností

Distribuce zranitelností je klíčovým prvkem při zavádění řízení kybernetické bezpečnosti. Zranitelnosti lze klasifikovat podle různých kritérií, včetně jejich původu, typu a závažnosti. Důležitým zdrojem pro hodnocení závažnosti zranitelností je Common Vulnerability Scoring System (CVSS). Tento systém umožňuje přiřadit zranitelnosti číselné skóre na základě řady faktorů, jako je dostupnost postiženého systému, konkrétní vektor nebo složitost útoku.

Dopady zranitelností jsou rozsáhlé a mohou zahrnovat ztrátu důvěrnosti dat, narušení integrity systému nebo dokonce přerušení dostupnosti klíčových služeb. Zranitelnosti v podnikové infrastruktuře mohou také představovat riziko finančních ztrát, poškození dobré pověsti a porušení právních předpisů. Identifikace a kategorizace zranitelností umožňuje organizacím správně stanovit priority nápravných opatření a co nejefektivněji zasáhnout tam, kde je riziko nejvyšší.

Skóre CVSS poskytuje kvantitativní hodnotu závažnosti zranitelností, která pomáhá týmům kybernetické bezpečnosti lépe pochopit rizika, kvantifikovat je a určit nejlepší postup pro zajištění bezpečnosti. Vyšší skóre znamená větší riziko a vyžaduje okamžitou pozornost. Správná interpretace skóre CVSS umožňuje organizacím přijímat informovaná rozhodnutí při ochraně jejich aktiv a udržování odolné kybernetické infrastruktury.

Jak mohu zajistit sken zranitelností své infrastruktury?


Pokud máte zájem o skenování, využijte naši nabídku bezplatného skenu.


Další možností je nasadit a provozovat vlastní skener. Tato možnost s sebou nese řadu výhod, ale i finanční zátěž.

Přehled nákladů spojených s instalací a provozem skeneru Nessus:

Licence Nessus Expert ~ 6 500 EU
Hardware ~ 1 000 EUR
Hosting/housing ~ 100 – 200 EUR / m
+ čas na nasazení a konfiguraci

Pokud máte menší infrastrukturu, návratnost investice do vlastního skeneru může být několik let. Na druhou stranu je outsourcing služby mnohem levnější a nese s sebou výhodu zprávy vypracované experty na kybernetickou bezpečnost.

Výstupní zpráva skenování

Po provedení skenování obdržíte výstupní zprávu, která obsahuje podrobný přehled identifikovaných zranitelností v cílové infrastruktuře. Tato zpráva je výsledkem skenu provedeného pomocí specializovaných nástrojů a obsahuje informace potřebné pro správné pochopení a následnou nápravu zranitelností. Mezi klíčové aspekty, které by měly být ve zprávě o skenování obsaženy, patří např.

 1. Datum a čas provedení skenování.
 2. Specifikace testovaných systémů a sítí.
 3. Podrobný seznam zjištěných zranitelností.
 4. Klasifikace zranitelností, přiřazené identifikátory CVE (Common Vulnerabilities and Exposures), skóre CVSS.
 5. Odkazy na další informace nebo oficiální záznamy CVE.
 6. Doporučení prioritních opatření k řešení nejrizikovějších zranitelností.
 7. Poskytnutí doporučení k řešení zranitelností.
 8. Kontaktní informace.

Závěr

Pravidelné skenování zranitelností podnikové infrastruktury je pro udržení kybernetické bezpečnosti nezbytné. Je důležité nejen identifikovat zranitelnosti, ale také přijmout opatření k jejich odstranění. Systematickým přístupem a používáním správných nástrojů může každý podnik zlepšit svou kybernetickou bezpečnost a minimalizovat riziko kybernetických hrozeb.